Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771261

V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti,
  • 1) povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O provedeném oznámení vydá policie potvrzení.
  • 3) je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému obecnímu úřadu na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je neprodleně osobně příslušnému útvaru policie nebo obecnímu úřadu.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771261 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: