Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771239

Policie zajistí odstranění střeliva, které je ve špatném technickém stavu,
  • 1) pokud by v budoucnu díky dalšímu skladování tohoto střeliva mohlo ze strany jeho držitele dojít k porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Náklady spojené s odstraněním střeliva uhradí vždy příslušný útvar policie.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li vlastník střeliva, že ve lhůtě určené kontrolním orgánem pro odstranění střeliva není schopen odstranění střeliva zajistit, nebo jej v určené lhůtě neodstraní. Příslušný útvar policie může držiteli střeliva, které bylo odstraněno, uložit povinnost uhradit náklady spojené s odstraněním střeliva.
  • 3) nelze-li v budoucnu díky dalšímu skladování střeliva zcela vyloučit ohrožení životního prostředí, majetku či zdraví. Náklady spojené s odstraněním střeliva uhradí vždy místně příslušný krajský úřad a držitel střeliva rovným dílem.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771239 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: